Vodní mlýn Hoslovice

Nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách navštívíte v Hoslovicích, 16 km jihozápadně od Strakonic. Areál unikátního hoslovického mlýna tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, všechny kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky. Mlýn s opraveným dobovým zařízením je vhodným místem pro ukázky tradičních řemesel, zemědělské výroby a místního zvykosloví v podobě pořádaných společenských akcí jako je např. masopust, den mlynářů, dožínky, konopická, posvícení a další. Součástí je také stálá etnografi cká expozice „Ze života šumavského Podlesí“ přibližující průběh zemědělských prací, pěstování a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka. Vodní mlýn Hoslovice spravuje Muzeum středního Pootaví Strakonice.

Zpět